Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2009-05-19

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych praz Statutu Spółki, zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (WZA), ogłoszonego w raporcie bieżącym numer 9/2009 z dnia 08 maja 2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 22 czerwca 2009 roku o godzinie 10:00. Miejsce WZA, porządek obrad ogłoszone w raporcie bieżącym numer 9/2009 nie ulegają zmianie.

Treść projektów uchwał zostanie przekazana w formie odrębnego raportu bieżącego, co najmniej 8 dni przed terminem WZA.
Zarząd MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) w zw. z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 8, w sekretariacie, w dni powszednie najpóźniej do dnia 15 czerwca 2009 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.
Dokumenty objęte porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy będzie wyłożona w lokalu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu