Zbycie akcji Spółki przez członka Zarządu

2011-04-14

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2011 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu.

Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 1.789.194 akcji MARKETEO.COM S.A., po cenie 0,567 EUR za jedną akcję.
Zbycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w drodze wniesienia ww. akcji aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce Toyashi Limited. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak – Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu