Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2011-04-14

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Topolewskiego sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z wniesieniem aportem wszystkich posiadanych przez ww. osobę akcji Emitenta do spółki Toyashi Limited, na dzień 13 kwietnia 2011 roku nie posiada on akcji oraz prawa głosu na WZA MARKETEO.COM S.A.
Przed ww. transakcją liczba posiadanych przez Pana Dariusza Topolewskiego akcji wynosiła 2.406.291, co stanowiło 33,65 % udziału w kapitale zakładowym i 33,65 % głosów na WZA MARKETEO.COM S.A.