Zawarcie transakcji nabycia 100% akcji spółki Narzedzia.pl S.A

2009-02-13

Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, iż dnia 12 lutego 2009 roku MARKETEO.COM S.A. zawarła pięć transakcji, przedmiotem, których było nabycie łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Narzedzia.pl S.A. Transakcje zostały zawarte z jednym z członków Zarządu oraz z czterema członkami Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. Łącznie Spółka zobowiązała się zapłacić za 100% akcji Narzedzia.pl S.A. kwotę 2.000.000,00 zł. Spółka Narzedzia.pl S.A. uzyskała ponad 5 mln zł przychodów w 2008 r. i była rentowna na poziomie ok 170.000 zł netto. Narzedzia.pl. S.A. posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce i oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. Zakup wyżej wymienionych akcji zostanie sfinansowany ze środków własnych spółki MARKETEO.COM S.A. Zapłata za akcje ma nastąpić w terminie do 20 lutego 2009 r. Jednocześnie MARKETEO.COM S.A. informuje, że umowa zawarta z członkiem Zarządu została w imieniu Spółki podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu