Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B oraz zakończenie notowania praw do akcji serii B

2008-10-07

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 07.10.2008 roku informacji, iż zgodnie z uchwałą nr 746/2008 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:
1) określić dzień 10 października 2008 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 6.150.000 (sześciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMRKTC00010”,
b) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii B, pod warunkiem dokonania w dniu 10 października 2008 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLMRKTC00010”;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MARKETEO” i oznaczeniem „MKO”;
3) określić dzień 9 października 2008 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMRKTC00028”.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” , § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – członek Zarządu