Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)202020192018
Przychody netto ze sprzedaży885756547661315
Zysk (strata) ze sprzedaży33497001085
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3425599239
Zysk (strata) brutto3273480116
Zysk (strata) netto2612466132
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1771(600)304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(229)47(28)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(803)800(752)
Przepływy pieniężne netto, razem739247(476)
Aktywa, razem239451655216942
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania995051696025
Zobowiązania długoterminowe247229636
Zobowiązania krótkoterminowe74782965989
Kapitał własny139951138310917
Kapitał zakładowy100010001000
Liczba akcji (w szt.)10000000 10000000 10000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,260,0470,013
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,260,0470,013
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,401,141,09