Wprowadzenie akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

2008-07-02

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 1 lipca 2008 roku na podstawie Uchwały Nr 530/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda:
a. 6 150 000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
2) 1 000 000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda.

Akcje wymienione w pkt. 1) zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MARKETEO.COM S.A. w wyniku emisji akcji serii B.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz – Członek Zarządu