Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, akcji serii B, praw do akcji serii B

2007-07-01

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że dnia 30.06.2008 roku został złożony wniosek do GPW S.A. o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji serii B. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz – Członek Zarządu