Wartość obrotów uzyskanych przez Spółkę

2010-10-11

Treść raportu:
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, prognozuje przychody w 2010 r. w wysokości 20 mln zł. i zysk w wysokości 1 mln zł.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto spółki Narzedzia.pl S.A osiągniętych w III kwartale 2010 r. wyniosła 4.906.849 i stanowi znaczący wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu z 2009 r które wyniosły 3.002.834 za III kwartał.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu