Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe

2015-02-17

Treść raportu:

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy, tj. od dnia
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2013
roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze
zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano
porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu