Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu

2009-05-11

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11.05.2009 r., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniach od 24 kwietnia 2009 roku do dnia 08 maja 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 64.052 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,96 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.315.949 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 32,39% w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu