Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

2010-07-05

Treść raportu:

5/2010

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 5 lipca 2010 r., sporządzonego, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 02 lipca 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 60.100 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.