Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

2009-12-04

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 4 grudnia 2009 r., sporządzonego w Osielsku, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o
zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu.
Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 26 listopada 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 58.745 akcji MARKETEO.COM S.A., w cenie od 0,80 zł
do 0,91 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński Członek Zarządu