Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu

2009-05-20

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2009 r., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniu 19 maja 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 303.410 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.012.539 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 28,15% w kapitale zakładowym Spółki. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
20-05-2009
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu