Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu

2009-05-20

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2009 r., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniu 19 maja 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 303.410 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.012.539 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 28,15% w kapitale zakładowym Spółki.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu