Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

2010-10-08

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 08 października 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 04 marca 2010 roku do dnia 6 października 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 22900 akcji MARKETEO.COM,
po średniej 1,25 za jedna akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.