Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

2010-09-10

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 10 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu
akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej
informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia08 września 2010 roku do dnia 09 września 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 29.627 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,29 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.