Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

2010-09-06

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 6 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu
akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej
informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia
18 sierpnia 2010 roku do dnia 03 września 2010 roku dokonał sprzedaży
łącznie 41.146 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,29 zł za jednąakcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie –
informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.