Sprzedaż akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

2010-09-09

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 8 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 28 kwietnia 2010 roku do dnia 6 września 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 84.246 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,19 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.