Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2010-09-08

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 8 września 2010 roku do Zarządu wpłynęła informacja o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Uchwał nr 13/2010, 14/2010 oraz 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku (treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 12/2010 w dniu 01 lipca 2010 roku).
Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Na mocy w/w postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany
postanowień Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do jego treści następujących zmian:

 • § 18 ust. 7 pkt p) otrzymał brzmienie: „ustalanie regulaminu pracy Zarządu,”
 • § 18 ust 7 pkt u) otrzymał brzmienie:
  „zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane.”
 • § 19 otrzymał brzmienie:
  „1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
 • § 20 otrzymał brzmienie:
  „1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone na piśmie lub w postaci
  elektronicznej wraz z podaniem proponowanego porządku obrad oraz na wniosek Rady Nadzorczej.
 2. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 3. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni
  przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co
  najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.