Rejestracja zmian w Statucie Spółki.

2011-02-01

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 01lutego 2011 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2010 roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 35/2010 w dniu 15
grudnia 2010 roku).

Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Na mocy w/w postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do jego treści następującej zmiany:

– § 17 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych na okres 5 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków, a w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.