Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

2008-09-04

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 615.000,00 zł do kwoty 715.00,00 zł, wynikający z emisji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł.

W chwili obecnej na kapitał zakładowy MARKETEO.COM S.A. w kwocie 715.000,00 zł składa się 6.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, § 3 ust. 2 pkt. 5.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu