Raporty z 2014 roku

2014-12-31

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

25.11.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zbyciem przez OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku 207.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu zmniejszył się poniżej progu 15%.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji spółka OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. posiadała bezpośrednio 1.549.228 akcji Emitenta, stanowiących 15,49% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.549.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 15,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po dokonaniu ww. transakcji OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. posiada bezpośrednio 1.342.228 akcji Emitenta, stanowiących 13,42% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.342.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 13,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

25.11.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zbyciem przez OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku 207.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu zmniejszył się poniżej progu 15%.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji spółka OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. posiadała bezpośrednio 1.549.228 akcji Emitenta, stanowiących 15,49% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.549.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 15,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po dokonaniu ww. transakcji OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. posiada bezpośrednio 1.342.228 akcji Emitenta, stanowiących 13,42% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.342.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 13,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

25.11.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO S.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zbyciem przez spółkę zależną wobec OPONEO.PL S.A., tj. spółkę OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku 207.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że pośredni udział zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się poniżej progu 15%.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji OPONEO.PL S.A. pośrednio posiadał 1.549.228 akcji Emitenta, stanowiących 15,49% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.549.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 15,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po dokonaniu ww. transakcji OPONEO.PL S.A. pośrednio posiada 1.342.228 akcji Emitenta, stanowiących 13,42% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.342.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 13,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu OPONEO.PL S.A. poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

25.11.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO S.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zbyciem przez spółkę zależną wobec OPONEO.PL S.A., tj. spółkę OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku 207.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że pośredni udział zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się poniżej progu 15%.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji OPONEO.PL S.A. pośrednio posiadał 1.549.228 akcji Emitenta, stanowiących 15,49% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.549.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 15,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po dokonaniu ww. transakcji OPONEO.PL S.A. pośrednio posiada 1.342.228 akcji Emitenta, stanowiących 13,42% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.342.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 13,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu OPONEO.PL S.A. poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

19.06.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitenta, informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. będącej równocześnie podmiotem dominującym wobec Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 87 Ustawy o ofercie publicznej w związku z nabyciem przez Emitenta.

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

19.06.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał wspólne zawiadomienie od członka Zarządu Emitenta oraz od dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. (spółkę dominującą wobec Emitenta) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 17 czerwca 2014 roku osoby składające zawiadomienie zostały poinformowane o nabyciu przez Emitenta (spółę zależną TIM S.A.) 207.000 akcji własnych za cenę 2,90 zł za jedną akcję.

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

19.06.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitenta, informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. będącej równocześnie podmiotem dominującym wobec Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 87 Ustawy o ofercie publicznej w związku z nabyciem przez Emitenta.

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

19.06.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał wspólne zawiadomienie od członka Zarządu Emitenta oraz od dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. (spółkę dominującą wobec Emitenta) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 17 czerwca 2014 roku osoby składające zawiadomienie zostały poinformowane o nabyciu przez Emitenta (spółę zależną TIM S.A.) 207.000 akcji własnych za cenę 2,90 zł za jedną akcję.

Skup akcji własnych

Raport EBI

|

17.06.2014

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w ramach Programu Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych przyjętego uchwałą Zarządu Emitenta w dniu 14 maja 2013 roku na podstawie Uchwały nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych, Emitent w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zaksięgowaniu na swoim rachunku maklerskim 207.000 sztuk akcji własnych notowanych w
Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect nabytych od spółki OPONEO Brandhouse spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. za cenę 2,90 zł za jedną akcję.
Przed zawarciem ww. transakcji Emitent posiadał 275.000 akcji własnych, stanowiących
2,75% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po jej zawarciu Emitent posiada 482.000 akcji własnych, stanowiących 4,82% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 482.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Suma wartości nominalnej akcji własnych nabytych na podstawie ww. transakcji wyniosła 20.700 zł. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Emitenta jest umorzenie nabytych akcji własnych lub ich dalsza odsprzedaż.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyńśki – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarząd

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Raport EBI

|

15.05.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane walternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZA ROTOPINO.PL S.A.

Raport ESPI

|

09.05.2014

Treść raportu:

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZA ROTOPINO.PL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku:
• TIM S.A., dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 7.410.640 akcji, dającymi prawo do 7.410.640 głosów,
stanowiącymi 74,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 74,11 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2014 roku.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Raport ESPI

|

08.05.2014

Treść raportu:

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Raport EBI

|

08.05.2014

Treść raportu:

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ROTOPINO.PL SA – zwołanie ZWZ

Raport ESPI

|

11.04.2014

Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Niniejszym Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Raport EBI

|

11.04.2014

Treść raportu:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Niniejszym Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Raport EBI

|

02.04.2014

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 1 kwietnia
2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, które nastąpi w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013
(zaplanowanego na dzień 8 maja 2014 roku) Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, postanawiając że w skład Zarządu wchodzić będzie dwóch członków (Prezes Zarządu i członek Zarządu), powołanych na trzy letnią kadencję. Następnie podjęto uchwały w przedmiocie powołania na kolejną kadencję Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na funkcję
Prezesa Zarządu, a Pana Macieja Posadzy na funkcję członka Zarządu. Mandaty nowo wybranych członków Zarządu Emitenta wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie
finansowe za rok 2016.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Rotopino.pl S.A. postanowiła wybrać HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697, do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarząd

Zawiązanie spółki zależnej – ROTOPINO.FR SARL

Raport EBI

|

13.01.2014

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 roku otrzymał informację, że w dniu 12 grudnia 2013 roku do francuskiego Rejestru Handlu i Spółek wpisano spółkę zależną Emitenta pod firmą: ROTOPINO.FR SARL z siedzibą w Paris(12 rue de la Chausséed 'Antin 75009 Paris – Paryż, Francja).
Kapitał zakładowy spółki ROTOPINO.FR SARL wynosi 5.000,00 Euro. Emitent objął 100% udziałów ww. spółki.
Celem zawiązania spółki ROTOPINO.FR SARL jest prowadzenie i rozwój sprzedaży internetowej asortymentu Emitenta na rynku francuskim, co zdaniem Zarządu Emitenta wpłynie pozytywnie na jego rozwój i perspektywy finansowe.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarząd