Raporty z 2013 roku

2013-12-31

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

13.12.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 11 grudnia 2013 roku osoba blisko związana z zawiadamiającym nabyła w ramach jednej transakcji 450.000 akcji Emitenta po cenie 2,50 zł za jedną akcję. Transakcja została zrealizowana jako transakcja pakietowa na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację jego danych osobowych.
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
13-12-2013Ryszard
Zawieruszyński Prezes Zarządu
13-12-2013Maciej Posadzy Członek
Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

13.12.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 11 grudnia 2013 roku osoba blisko związana z zawiadamiającym nabyła w ramach jednej transakcji 450.000 akcji Emitenta po cenie 2,50 zł za jedną akcję. Transakcja została zrealizowana jako transakcja pakietowa na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację jego danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Raport ESPI

Raport ESPI

|

19.11.2013

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2013 z dnia 25 września 2013 roku o skupie akcji
własnych przez Emitenta, informuje, że w dniu 18 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A., będącej
równocześnie podmiotem dominującym wobec Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku nabyciem przez Emitenta w dniu 24 września 2013 roku akcji własnych,
TIM S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 7.685.640 akcji Emitenta, stanowiących 76,8% udziału w kapitale
zakładowym Spółki oraz udział w wysokości 76,8% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, z
zastrzeżeniem wynikającym z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji TIM S.A. może wykonywać prawo
głosu jedynie z dotychczas posiadanej liczby akcji, tj. z 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed dokonaniem skupu akcji własnych przez Emitenta TIM S.A. posiadał 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % udziału w
kapitale zakładowym Spółki oraz udział w wysokości 74,1% w ogólnej liczbie głosów naWalnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu TIM S.A. poinformował o zamiarze zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Jednocześnie TIM S.A. oświadczył, że inwestycja
TIM S.A. w akcje Emitenta stanowi inwestycję długoterminową, a cele i warunki skupu akcji własnych przez Rotopino.pl S.A.
zostały podane przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu 14 maja 2013 roku.
TIM S.A. w ww. zawiadomieniu wskazał także, że poza Emitentem nie występują inne podmioty zależne, które byłyby
posiadaczami akcji Emitenta, a także nie występują również podmioty, o których mowa wart. 87 ust. 1 lit. c) Ustawy o
ofercie publicznej.
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
19-11-2013
Maciej Posadzy
Członek
Zarządu
19-11-2013
Ryszard
Zawieruszyński
Prezes Zarządu

Raport EBI

Raport EBI

|

25.09.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w ramach Programu Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych przyjętego uchwałą Zarządu Emitenta w dniu 14 maja 2013 roku na podstawie Uchwały nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych, Emitent na mocy umowy
sprzedaży akcji z dnia 24 września 2013 roku zwartej ze spółką OPONEO Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. nabył 275.000 sztuk akcji własnych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect za cenę 2,90 zł za jedną akcję.
Przed zawarciem ww. transakcji Emitent nie posiadał akcji własnych. Po jej zawarciu Emitent posiada 275.000 akcji
własnych, stanowiących 2,75% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wartość nominalna nabytych akcji to 0,10 zł za jedną akcję. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Emitenta jest umorzenie nabytych akcji własnych lub ich dalsza odsprzedaż.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

06.09.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.
Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z ww. zawiadomienia wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy
podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze aportu 2.274.228 akcji Emitenta na podstawie umowy przeniesienia własności ww. akcji z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji zawiadamiający według stanu na dzień 5 września 2013 roku posiada 2.274.228 akcji Emitenta, stanowiących
22,74% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed ww. zdarzeniem zawiadamiający nie posiadał akcji Emitenta.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

06.09.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka OPONEO.PL S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. w drodze aportu 2.274.228 akcji Emitenta na podstawie umowy przeniesienia własności ww. akcji z dnia 1
sierpnia 2013 roku. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji spółka OPONEO.PL S.A. bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta. Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, że spółka Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. jest spółka zależną OPONEO.PL S.A., a zatem OPONEO.PL S.A. pośrednio nadal jest właścicielem ww. akcji Emitenta.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 2.274.228 akcji, stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

06.09.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A. (Dariusz Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i Prezes Zarządu spółki OPONEO.PL S.A., Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Emitenta i Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A. oraz Wojciech Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i członek Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A.) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka
OPONEO.PL S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. w drodze wniesienia aportu przez spółkę OPONEO.PL S.A. w postaci akcji Emitenta w liczbie 2.274.228 akcji. Wartość aportu wyniosła 6.481.549,80 zł.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 5 września 2013 roku spółka OPONEO.PL S.A. nie posiada akcji Emitenta. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 2.274.228 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

06.09.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. sporządzone
zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z ww. zawiadomienia wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.
otrzymała informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze aportu 2.274.228 akcji Emitenta na podstawie umowy przeniesienia własności ww. akcji z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww.
transakcji zawiadamiający według stanu na dzień 5 września 2013 roku posiada 2.274.228 akcji Emitenta, stanowiących 22,74% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 2.274.228
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed ww. zdarzeniem zawiadamiający nie posiadał akcji Emitenta. Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

06.09.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka OPONEO.PL S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. w drodze aportu 2.274.228
akcji Emitenta na podstawie umowy przeniesienia własności ww. akcji z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W zawiadomieniu poinformowano, że w następstwie ww. transakcji spółka OPONEO.PL S.A.
bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta. Jednocześnie wskazano, że spółka Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. jest spółka zależną OPONEO.PL S.A., a
zatem OPONEO.PL S.A. pośrednio nadal jest właścicielem ww. akcji Emitenta. Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 2.274.228 akcji, stanowiących 22,74 %
kapitału zakładowego, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

06.09.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A. (Dariusz Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i Prezes Zarządu spółki OPONEO.PL S.A., Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu Emitenta i Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A. oraz Wojciech Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i
członek Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A.) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 5 września 2013
roku spółka OPONEO.PL S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Inwestycje S.K.A. w drodze wniesienia aportu przez spółkę OPONEO.PL S.A. w postaci akcji Emitenta w liczbie 2.274.228 akcji. Wartość aportu wyniosła 6.481.549,80 zł. Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 5 września 2013 roku spółka OPONEO.PL S.A. nie posiada akcji Emitenta. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 2.274.228 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiąznie spółki zależnej Rotopino.IT S.r.l.

Raport EBI

|

30.07.2013

Treść raportu:

Zawiązanie spółki zaleznej – Rotopino.IT S.r.l.
Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. została zawiązana spółka zależna pod firmą: Rotopino.IT S.r.l. z
siedzibą w Milano (Mediolan, Włochy) przy Via Vittor Pisani 20.
Kapitał zakładowy spółki Rotopino.IT S.r.l. wynosi 10.000,00 Euro. Emitent objął 100% udziałów ww. spółki.
Celem zawiązania spółki Rotopino.IT S.r.l. jest prowadzenie i rozwój sprzedaży internetowej asortymentu Emitenta na rynku
włoskim, co zdaniem Zarządu Emitenta wpłynie pozytywnie na jego rozwój i perspektywy finansowe.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

11.07.2013

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 11 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej
Emitenta sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia
wynika, że w dniu 8 lipca 2013 roku osoba blisko związana z zawiadamiającym nabyła w ramach jednej transakcji 1.000 akcji
Emitenta po cenie 2,70 zł za jedną akcję. Transakcja została zrealizowana podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect.
Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację jego danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Zawiązanie spółki zależnej Rotopino.de GmbH

Raport EBI

|

19.06.2013

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 r. została zawiązana spółka zależna pod firmą: Rotopino.de
GmbH z siedzibą w Berlinie (kod pocztowy 14199 ulica Hohenzollerndamm 61, Niemcy).
Kapitał zakładowy spółki Rotopino.de GmbH wynosi 25.000,00 Euro, i jest podzielony na 250 udziałów o wartości nominalnej
100,00 Euro każdy udział. Emitent objął 100% udziałów ww. spółki.
Celem zawiązania spółki Rotopino.de GmbH jest prowadzenie i rozwój sprzedaży internetowej asortymentu Emitenta na rynku
niemieckim, co zdaniem Zarządu Emitenta wpłynie pozytywnie na jego rozwój i perspektywy finansowe.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Raport EBI

|

14.05.2013

Treść raportu:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały nr 11/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku stwierdziło wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Folty (tj. Przewodniczącego Rady), Pani Anny Słobodzian-Puły, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Piotra Nowjalisa. Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia, tj. w dniu 13 maja 2013 roku.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A., wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foltę. Natomiast na pozostałych członków Rady Nadzorczej wybrano Panią Annę Słobodzian-Puła, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Radosława Zygmunta Koelnera.

Z wyjątkiem Pana Radosława Zygmunta Koelnera, który pierwszy raz został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta, wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kolejną kadencję.

Pan Radosław Zygmunt Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993 – 2004 był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Od roku 2004 piastuje stanowisko Prezesem Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Dodatkowo od 1999 roku jest Prezesem Zarządu Koelner S.A. Pan Radosław Koelner jest wspólnikiem w spółkach Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. i Amicus Sp. z o.o. oraz komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. sp.k.

Działalność wykonywana przez Pana Radosława Koelnera poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dane Pana Radosława Koelnera nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZA ROTOPINO.PL S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ 13 MAJA 2013 R.

Raport ESPI

|

14.05.2013

Treść raportu:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 r:

a) OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 2.274.228 akcji, dającymi prawo do 2.274.228 głosów, stanowiącymi 22,74 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 22,74 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2013 r.,

b) TIM S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 7.410.640 akcji, dającymi prawo do 7.410.640 głosów, stanowiącymi 74,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 74,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE PROGRAMU HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A.

Raport EBI

|

14.05.2013

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych Spółki (Raport EBI nr 6/2013), w dniu 13 maja 2013 roku przyjął
Program Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ww. Program wraz z załącznikami, w którym szczegółowo określono zasady, w tym terminy skupu akcji własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Raport ESPI

|

13.05.2013

Treść raportu:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały nr 11/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku stwierdziło wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Folty (tj. Przewodniczącego Rady), Pani Anny Słobodzian-Puły, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Piotra Nowjalisa. Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia, tj. w dniu 13 maja 2013 roku.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A., wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foltę. Natomiast na pozostałych członków Rady Nadzorczej wybrano Panią Annę Słobodzian-Puła, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Radosława Zygmunta Koelnera.

Z wyjątkiem Pana Radosława Zygmunta Koelnera, który pierwszy raz został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta, wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kolejną kadencję.

Pan Radosław Zygmunt Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993 – 2004 był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Od roku 2004 piastuje stanowisko Prezesem Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Dodatkowo od 1999 roku jest Prezesem Zarządu Koelner S.A. Pan Radosław Koelner jest wspólnikiem w spółkach Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. i Amicus Sp. z o.o. oraz komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. sp.k.

Działalność wykonywana przez Pana Radosława Koelnera poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dane Pana Radosława Koelnera nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Raport ESPI

|

17.04.2013

Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy (85-145), przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień 13 maja 2013 roku Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.