Raporty z 2012 roku

2012-12-31

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

14.11.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członka Zarządu oraz
dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A.,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w
dniu 12 listopada 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 89.101 akcji Emitenta po cenie 3,02 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, że przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 2.185.127 akcji
ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta. W następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 12 listopada 2012 roku liczba posiadanych przez
OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.274.228 akcji, stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do
2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

14.11.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członka Zarządu oraz
dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A.,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w
dniu 12 listopada 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 89.101 akcji Emitenta po cenie 3,02 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, że przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 2.185.127 akcji
ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta. W następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 12 listopada 2012 roku liczba posiadanych przez
OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.274.228 akcji, stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do
2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

26.09.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A.
sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 25 września 2012
roku spółka OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta
wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym
Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 3.185.127 akcji, stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego,
dających prawo do 3.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A.
Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

26.09.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów
Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A., sporządzone na podstawie art. 160
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka
OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję. Członkowie organów Emitenta nie wyrazili
zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 25 września 2012 roku liczba
posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego,
dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A.
posiadała 3.185.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.185.127
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

26.09.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A.
sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 25 września 2012
roku spółka OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez
OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do
2.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 3.185.127 akcji, stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego,
dających prawo do 3.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A.
Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

26.09.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów
Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A., sporządzone na podstawie art. 160
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka
OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję. Członkowie organów Emitenta nie wyrazili
zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 25 września 2012 roku liczba
posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego,
dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A.
posiadała 3.185.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.185.127
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

26.09.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A.
sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 25 września 2012
roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA ROTOPINO.PL S.A. uległ zwiększeniu. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba
posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % kapitału zakładowego, dających
prawo do 7.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji TIM S.A. posiadała 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających
prawo do 6.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w zawiadomieniu stwierdzono, że TIM S.A. zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia oraz że inwestycja w akcje
Emitenta stanowi inwestycje długoterminową.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od TIM S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie
występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

26.09.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od dwóch członków Rady
Nadzorczej, oraz jednego członka Zarządu Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A.,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej
1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

26.09.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A.
sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 25 września 2012
roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA ROTOPINO.PL S.A. uległ zwiększeniu. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba
posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % kapitału zakładowego, dających
prawo do 7.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji TIM S.A. posiadała 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających
prawo do 6.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w zawiadomieniu stwierdzono, że TIM S.A. zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia oraz że inwestycja w akcje
Emitenta stanowi inwestycje długoterminową.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od TIM S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie
występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

26.09.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od dwóch członków Rady
Nadzorczej, oraz jednego członka Zarządu Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A.,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej
1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport EBI

|

12.06.2012

Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: Uchwały ZWZA Rotopino.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

31.05.2012

Treść raportu:


8/2012

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 28 maja 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 14.000 akcji Emitenta a następnie w dniu 29 maja 2012 roku zbyła 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie głosów na WZA ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONOE.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 3.125.127 akcji, stanowiących 31,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 4.111.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 41,11 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.111.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od OPONOE.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

31.05.2012

Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 28 maja 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 14.000 akcji Emitenta a następnie w dniu 29 maja 2012 roku zbyła 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie głosów na WZA ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONOE.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 3.125.127 akcji, stanowiących 31,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 4.111.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 41,11 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.111.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od OPONOE.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

31.05.2012

Treść raportu:


9/2012

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienia od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 28 maja 2012 roku spółka OPONOE.PL S.A. nabyła 14.000 akcji Emitenta w cenie 2,70 zł za jedną akcje oraz w dniu 29 maja 2012 roku zbyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
W zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONOE.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 3.125.127 akcji, stanowiących 31,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 4.111.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 41,11 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.111.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

31.05.2012

Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienia od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 28 maja 2012 roku spółka OPONOE.PL S.A. nabyła 14.000 akcji Emitenta w cenie 2,70 zł za jedną akcje oraz w dniu 29 maja 2012 roku zbyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
W zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONOE.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 3.125.127 akcji, stanowiących 31,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 4.111.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 41,11 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.111.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

30.05.2012

Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienia od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 29 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

30.05.2012

Treść raportu:

07/2012

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienia od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 29 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

30.05.2012

Treść raportu:


06/2012

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 29 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.410.640 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
TIM S.A. oświadczyła ponadto, że zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia. Zarząd TIM S.A. oświadczył także, iż inwestycja w akcje Emitenta stanowi inwestycję długoterminową.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od TIM S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

30.05.2012

Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 29 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.410.640 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
TIM S.A. oświadczyła ponadto, że zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia. Zarząd TIM S.A. oświadczył także, iż inwestycja w akcje Emitenta stanowi inwestycję długoterminową.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od TIM S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Informacja od spółki dominującej

Raport EBI

|

29.05.2012

Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zamiarze podjęcia działań mających na celu zwiększenie udziału w ogólnej liczbie akcji Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że TIM S.A. traktuje planowane nabycie akcji Emitenta jako inwestycję długoterminową.

TIM S.A. wskazanym wyżej pismem poinformował ponadto, że aktualnie posiada 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 54,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacja od spółki dominującej

Raport ESPI

|

29.05.2012

Treść raportu:


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zamiarze podjęcia działań mających na celu zwiększenie udziału w ogólnej liczbie akcji Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że TIM S.A. traktuje planowane nabycie akcji Emitenta jako inwestycję długoterminową.
TIM S.A. wskazanym wyżej pismem poinformował ponadto, że aktualnie posiada 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 54,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Raport ESPI

|

15.05.2012

Treść raportu:

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
Niniejszym Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2012 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

12.05.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniach 07-09 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła łącznie 60.640 akcji Emitenta po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję, w tym:
– w dniu 07 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 40.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję,
– w dniu 08 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 17.060 akcji Emitenta po średniej cenie 2,72 zł za jedną akcję,
– w dniu 09 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 3.580 akcji Emitenta po średniej cenie 2,75 zł za jedną akcję,
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień zawiadomienia liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.350.000 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 53,5 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

12.05.2012

Treść raportu:

3/2012

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniach 07-09 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła łącznie 60.640 akcji Emitenta po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję, w tym:
– w dniu 07 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 40.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję,
– w dniu 08 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 17.060 akcji Emitenta po średniej cenie 2,72 zł za jedną akcję,
– w dniu 09 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 3.580 akcji Emitenta po średniej cenie 2,75 zł za jedną akcję,
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień zawiadomienia liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.350.000 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 53,5 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

19.04.2012

Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta oraz osób blisko związanych ze spółką OPONEO.PL S.A. (Dariusz Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i Prezes Zarządu spółki OPONEO.PL S.A., Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu Emitenta i Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A. oraz Wojciech Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i członek Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A.) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 20.000 akcji Emitenta po średniej cenie 1,87 zł za jedną akcję oraz w dniu 16 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 137.191 akcji Emitenta po średniej cenie 1,99 zł za jedną akcję.

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 16 kwietnia 2012 roku liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 4.111.127 akcji, stanowiących 41,11% kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 3.953.936 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 39,53 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

19.04.2012

Treść raportu:

2/2012

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta oraz osób blisko związanych ze spółką OPONEO.PL S.A. (Dariusz Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i Prezes Zarządu spółki OPONEO.PL S.A., Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu Emitenta i Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A. oraz Wojciech Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i członek Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A.) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 20.000 akcji Emitenta po średniej cenie 1,87 zł za jedną akcję oraz w dniu 16 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 137.191 akcji Emitenta po średniej cenie 1,99 zł za jedną akcję.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 16 kwietnia 2012 roku liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 4.111.127 akcji, stanowiących 41,11% kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 3.953.936 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 39,53 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

19.04.2012

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

1/2012
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (dawniej MARKETEO.COM S.A.) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniach 13 i 16 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 157.191 akcji Emitenta.

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 16 kwietnia 2012 liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 4.111.127 akcji, stanowiących 41,11% kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.

Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 3.953.936 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 39,53 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

17.04.2012

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniach 13 i 16 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 157.191 akcji Emitenta.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 16 kwietnia 2012 liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 4.111.127 akcji, stanowiących 41,11% kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 3.953.936 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 39,53 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzanego za rok 2012 i 2013

Raport EBI

|

05.04.2012

Treść raportu:

Niniejszym Zarząd Spółki ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w dniu 5 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 7/RN/05.04.2012r dokonała wyboru biegłego rewidenta – spółki HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697, jako podmiotu uprawionego do przeprowadzenia badania sprowadzania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2011 rok

Raport EBI

|

15.03.2012

Treść raportu:


Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 11 stycznia 2012 roku nr 1/2012 pierwotny termin przekazania raportu rocznego za 2011 rok był wyznaczony na dzień 6 czerwca 2012 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2011 roku został wyznaczony na dzień
20 marca 2012 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zmiana daty publikacji raportu za IV kwartał 2011 roku.

06.02.2012

Treść raportu:


Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2011 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 11 stycznia 2012 roku nr 1/2012 pierwotny termin przekazania raportu za IV kwartał 2011 rok był wyznaczony na dzień 10 lutego 2012 r. Nowy termin publikacji raportu za IV kwartał 2011 roku został wyznaczony jest na dzień 13 lutego 2012 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za rok 2011

Raport EBI

|

12.01.2012

Treść raportu:

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za rok 2011
Dane szczegółowe:
Niniejszym Zarząd Spółki ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 3/01/2012 dokonała wyboru biegłego rewidenta – spółki HLB M2 Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-521), przy ul. Rakowieckiej 41/2, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3149, jako podmiotu uprawionego do przeprowadzenia badania sprowadzania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.