Raporty z 2011 roku

2011-12-31

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.

Raport EBI

|

01.12.2011

Treść raportu:

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.
Dane szczegółowe:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji połączenia spółki MARKETEO.COM S.A. ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. Połączenie ww. spółek nastąpiło przez przejęcie spółki NARZEDZIA.PL S.A. przez spółkę MARKETEO.COM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Spółka NARZEDZIA.PL posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w którym oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. W wyniku połączeniu ww. spółek przestała istnieć Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A., do której należała spółka NARZEDZIA.PL S.A., jako podmiot zależny od Emitenta.

Jednocześnie Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w związku z rejestracją ww. połączenia w dniu dzisiejszym w życie weszły uchwały nr 1/2011 i 2/2011 Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powołujące nowy Zarząd Emitenta w osobach Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego – na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy – na funkcję członka Zarządu. O powyższych zmianach Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 61/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd ROTOPINO S.A. przesyła treść nowego Statutu Spółki zarejestrowanego przez sąd rejestrowy wraz z przedmiotowym połączeniem Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

§ 5 ust. 1 pkt 14) w zw. z § 20 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259).

Osoby reprezentujące spółkę
Ryszard Zawieruszyński, Prezes Zarządu
Maciej Posadzy, Członek Zarządu

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.

Raport ESPI

|

01.12.2011

Treść raportu:

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.
Raport ESPI
2011-12-01
Treść raportu:
35/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14) w zw. z § 20 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259). Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji połączenia spółki MARKETEO.COM S.A. ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. Połączenie ww. spółek nastąpiło przez przejęcie spółki NARZEDZIA.PL S.A. przez spółkę MARKETEO.COM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Spółka NARZEDZIA.PL posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w którym oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. W wyniku połączeniu ww. spółek przestała istnieć Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A., do której należała spółka NARZEDZIA.PL S.A., jako podmiot zależny od Emitenta.
Jednocześnie Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w związku z rejestracją ww. połączenia w dniu dzisiejszym w życie weszły uchwały nr 1/2011 i 2/2011 Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powołujące nowy Zarząd Emitenta w osobach Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego – na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy – na funkcję członka Zarządu. O powyższych zmianach Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 61/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd ROTOPINO S.A. przesyła treść nowego Statutu Spółki zarejestrowanego przez sąd rejestrowy wraz z przedmiotowym połączeniem Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.

Zmiana firmy i adresu siedziby Emitenta

Raport ESPI

|

01.12.2011

Treść raportu:

36/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji zmiany firmy z MARKETEO.COM S.A. na ROTOPINO.PL S.A. Jednocześnie Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki. Obecnie Spółka mieści się pod adresem: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.
W związku ze zmianą firmy Emitenta, Zarząd Spółki niezwłocznie wystąpi do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dokonanie zmiany nazwy, pod jaką akcje Emitenta są notowane.

Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

29.11.2011

Treść raportu:

34/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259) Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, postanowiono ze skutkiem na dzień połączenia Spółek MARKETEO.COM S.A. oraz NARZEDZIA.PL S.A. o odwołaniu ze składu Zarządu Pani Agnieszki Renaty Bartoszewicz – Ksobiak oraz Pana Artura Piekarczyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku powołała ze skutkiem na dzień połączenia ww. spółek Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
Pan Ryszard Zawieruszyński w przeszłości pełnił funkcję Członka Zarządu MARKETEO.COM S.A oraz Wiceprezesa Zarządu Hammerdeals.pl Sp. z o.o., a także funkcję Wiceprezesa Zarządu w Hurtopon.pl Sp. z o.o.
Obecnie Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A, w której jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu NARZEDZIA.PL S.A.
Pan Ryszard Zawieruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w MARKETEO.COM S.A. oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Maciej Posadzy posiada następujące wykształcenie:
2007-2008 – Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie, kurs „Management I 2008”,
2004-2005 – Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, studia: „Master of Business Administration”,
2000-2001 – Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem,
1994-1999 – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, kierunek: elektrotechnika, specjalność: energoelektronika i napęd elektryczny.
Pan Maciej Posadzy posiada następujące doświadczenie zawodowe:
od lipca 2000 zatrudniony w TIM S.A.
– 2008 do kwietnia 2010 r. – Prokurent Spółki,
– 2008 do 2010 r. – Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju,
– 2002 do 2007 – Z-ca Dyrektora ds. Handlowych,
– 2000 do 2002 – Dyrektor Oddziału Handlu Poznań,
styczeń 1999-czerwiec 2000 – Technika Electra Sp. z o.o. Poznań
– Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki.
Ponadto Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A. w Świdnicy, Członka Zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Użytkowników Aplikacji QAD” Wrocław, wiceprezesa Zarządu Spółki TIM S.A. oraz członka Zarządu NARZEDZIA.PL S.A. Działalność ww. podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MARKETEO.COM SA.
Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Maciej Posadzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Zarządu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

29.11.2011

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259) Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, postanowiono ze skutkiem na dzień połączenia Spółek MARKETEO.COM S.A. oraz NARZEDZIA.PL S.A. o odwołaniu ze składu Zarządu Pani Agnieszki Renaty Bartoszewicz – Ksobiak oraz Pana Artura Piekarczyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku powołała ze skutkiem na dzień połączenia ww. spółek Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
Pan Ryszard Zawieruszyński w przeszłości pełnił funkcję Członka Zarządu MARKETEO.COM S.A oraz Wiceprezesa Zarządu Hammerdeals.pl Sp. z o.o., a także funkcję Wiceprezesa Zarządu w Hurtopon.pl Sp. z o.o.
Obecnie Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A, w której jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu NARZEDZIA.PL S.A.
Pan Ryszard Zawieruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w MARKETEO.COM S.A. oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Maciej Posadzy posiada następujące wykształcenie:
2007-2008 – Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie, kurs „Management I 2008”,
2004-2005 – Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, studia: „Master of Business Administration”,
2000-2001 – Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem,
1994-1999 – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, kierunek: elektrotechnika, specjalność: energoelektronika i napęd elektryczny.
Pan Maciej Posadzy posiada następujące doświadczenie zawodowe:
od lipca 2000 zatrudniony w TIM S.A.
– 2008 do kwietnia 2010 r. – Prokurent Spółki,
– 2008 do 2010 r. – Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju,
– 2002 do 2007 – Z-ca Dyrektora ds. Handlowych,
– 2000 do 2002 – Dyrektor Oddziału Handlu Poznań,
styczeń 1999-czerwiec 2000 – Technika Electra Sp. z o.o. Poznań
– Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki.
Ponadto Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A. w Świdnicy, Członka Zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Użytkowników Aplikacji QAD” Wrocław, wiceprezesa Zarządu Spółki TIM S.A. oraz członka Zarządu NARZEDZIA.PL S.A. Działalność ww. podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MARKETEO.COM SA.
Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Maciej Posadzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Zarządu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport EBI

|

21.11.2011

Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 21 listopada 2011 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmian Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011 w dniu 14 września 2011 roku).
Na mocy ww. postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki, dotyczących § 18, § 21 oraz § 22 Statutu oraz wpisał zmianę sposobu reprezentacji Spółki. Natomiast zmiany Statutu Spółki w zakresie § 8, § 9, § 13, § 14, § 15 ust. 1 oraz § 17 Statutu, uchwalone na mocy postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku, zostały zarejestrowane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego, o którym była mowa w Raporcie Bieżącym EBI nr 49/2011.

Tekst Jednolity Statutu Spółki został dołączony do Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2011 roku

Raport EBI

|

15.11.2011

Treść raportu:Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 14 listopada 2011 r:
– OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 3.953.936 akcji, dającymi prawo do 3.959.936 głosów, stanowiącymi 39,54 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 42,50 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2011 r.
– TIM S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 5.350.000 akcji, dającymi prawo do 5.350.000 głosów, stanowiącymi 53,50 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 57,50 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2011 r.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

15.11.2011

Treść raportu:Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 listopada 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał oraz tekstem jednolitym Statutu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

12.10.2011

Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 715.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez TIM S.A., zawiadamiający zwiększył swoje posiadanie w kapitale zakładowym Emitenta do 5.350.000 akcji, co stanowi 53,5% w tym kapitale. Ww. akcje uprawniają TIM S.A. do 53,5% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

W zawiadomieniu ponadto wskazano, iż przed zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym jest mowa powyżej, TIM S.A. posiadał 2.500.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 34,96% w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniały do 34,96% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.
Jednocześnie Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2011 roku otrzymał od spółki TIM S.A. zawiadomienie w trybie art. 6 § 1 Kodeksu spółek handlowych o powstaniu stosunku dominacji TIM S.A. wobec Emitenta w związku z posiadaniem przez TIM S.A. akcji dających 53% udziału w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. dającym prawo do takiej samej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Artur Piekarczyk, Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

12.10.2011

Treść raportu:


28/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 715.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez TIM S.A., zawiadamiający zwiększył swoje posiadanie w kapitale zakładowym Emitenta do 5.350.000 akcji, co stanowi 53,5% w tym kapitale. Ww. akcje uprawniają TIM S.A. do 53,5% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.
W zawiadomieniu ponadto wskazano, iż przed zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym jest mowa powyżej, TIM S.A. posiadał 2.500.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 34,96% w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniały do 34,96% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.
Jednocześnie Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2011 roku otrzymał od spółki TIM S.A. zawiadomienie w trybie art. 6 § 1 Kodeksu spółek handlowych o powstaniu stosunku dominacji TIM S.A. wobec Emitenta w związku z posiadaniem przez TIM S.A. akcji dających 53% udziału w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. dającym prawo do takiej samej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zbycie akcji OPONEO.PL S.A.

Raport EBI

|

12.10.2011

Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 10 października 2011 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, Spółka dokonała zbycia 43.900 akcji spółki publicznej OPONEO.PL S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, będącej do dnia 29 września 2011 roku podmiotem dominującym wobec MARKETEO.COM S.A. Sprzedaży dokonano po średniej cenie 8,05 zł za jedną akcję. Łączna cena zbycia wyniosła 353.395,00 zł..
Przed zawarciem transakcji Emitent posiadał 43.900 akcji OPONEO.PL S.A., a więc po jej dokonaniu MARKETEO.COM S.A. nie jest w posiadaniu akcji OPONEO.PL S.A.
Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Artur Piekarczyk, Członek Zarządu

Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A.

Raport ESPI

|

10.10.2011

Treść raportu:


27/2011

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 10 października 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną) przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Wojciecha Topolewskiego będącego jednocześnie Prezesem Zarządu OPONEO.PL S.A, powziął informację o nabyciu w dniach 04-05 października 2011 roku łącznie 153.936 akcji MARKETEO.COM S.A przez spółkę OPONEO.PL S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 4 października 2011 roku powyższa transakcja dotyczyła nabycia łącznie 146.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,33 zł za jedną akcję. Natomiast w dniu 5 października 2011 roku OPONEO.PL S.A. nabyła łącznie 7.936 akcji Emitenta po średniej cenie 2.23 zł za jedną akcję.

Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A.

Raport EBI

|

10.10.2011

Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 10 października 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną) przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Wojciecha Topolewskiego będącego jednocześnie Prezesem Zarządu OPONEO.PL S.A, powziął informację o nabyciu w dniach 04-05 października 2011 roku łącznie 153.936 akcji MARKETEO.COM S.A przez spółkę OPONEO.PL S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 4 października 2011 roku powyższa transakcja dotyczyła nabycia łącznie 146.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,33 zł za jedną akcję. Natomiast w dniu 5 października 2011 roku OPONEO.PL S.A. nabyła łącznie 7.936 akcji Emitenta po średniej cenie 2.23 zł za jedną akcję.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Artur Piekarczyk, Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

07.10.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 07 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniach 04-05 października 2011 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 153.936 akcji Emitenta.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji nabycia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A. o kwotę 285.000 zł poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o którym Zarząd MARKETEO.COM S.A. poinformował w dniu 06 października 2011 roku, spółka OPONEO.PL S.A. posiada 3.953.936 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 39,53% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 39,53% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją oraz przez podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta (o akcje serii C) OPONEO.PL S.A. posiadał 3.800.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących wówczas 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

07.10.2011

Treść raportu:


25/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 07 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniach 04-05 października 2011 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 153.936 akcji Emitenta.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji nabycia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A. o kwotę 285.000 zł poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o którym Zarząd MARKETEO.COM S.A. poinformował w dniu 06 października 2011 roku, spółka OPONEO.PL S.A. posiada 3.953.936 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 39,53% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 39,53% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją oraz przez podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta (o akcje serii C) OPONEO.PL S.A. posiadał 3.800.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących wówczas 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A.

Raport ESPI

|

07.10.2011

Treść raportu:

26/2011

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 7 października 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną) przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Wojciecha Topolewskiego będącego jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A, powziął informację o nabyciu w dniach 04-05 października 2011 roku łącznie 153.936 akcji MARKETEO.COM S.A przez spółkę OPONEO.PL S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 4 października 2011 roku powyższa transakcja dotyczyła nabycia łącznie 146.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,33zł za jedną akcję. Natomiast w dniu 5 października 2011 roku OPONEO.PL S.A. nabyła łącznie 7.936 akcji Emitenta po średniej cenie 2,23 zł za jedną akcję.

Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A.

Raport EBI

|

07.10.2011

Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 7 października 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną) przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Wojciecha Topolewskiego będącego jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A, powziął informację o nabyciu w dniach 04-05 października 2011 roku łącznie 153.936 akcji MARKETEO.COM S.A przez spółkę OPONEO.PL S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 4 października 2011 roku powyższa transakcja dotyczyła nabycia łącznie 146.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,33 zł za jedną akcję. Natomiast w dniu 5 października 2011 roku OPONEO.PL S.A. nabyła łącznie 7.936 akcji Emitenta po średniej cenie 2,23 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Raport EBI

|

06.10.2011

Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 05 października 2011 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 285.000,00 zł poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011 w dniu 14 września 2011 roku).

Na mocy w/w postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki, dotyczących § 8, § 9, § 13, § 14, § 15 ust. 1 oraz § 17 Statutu. Wyżej wskazane postanowienie Sądu, nie zawiera jednak informacji o wnioskowanych przez Emitenta dodatkowych zmianach § 18, § 21 oraz § 22 Statutu. Powyższy brak, Zarząd będzie wyjaśniał poprzez złożenie wniosku do Sądu o uzupełnienie przedmiotowego postanowienia albowiem Sąd nie wskazał przyczyny braku rejestracji wszystkich zmian w Statucie przyjętych przez NWZA w dniu 13 września 2011 roku.

Tekst Jednolity Statutu Spółki został dołączony do Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5), § 4 ust. 2 pkt 5) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Artur Piekarczyk, Członek Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

04.10.2011

Treść raportu:

24/2011

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259) Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/10/2011 z dniem 4 października 2011 roku odwołano Panią Aldonę Rybkę z funkcji członka Zarządu. Ponadto, Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Foltę.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/10/2011 powołała z dniem 4 października 2011 roku Pana Artura Piekarczyka na funkcję członka Zarządu.
Pan Artur Piekarczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk), ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Przyrządy i Systemy Pomiarowe.
Ponadto, Pan Artur Piekarczyk ukończył Harvard Business School Publishing and Canadian International Management Institute – Doskonalenie umiejętności menadżerskich – „Management 2003″.
W 2008 r. Pan Artur Piekarczyk z doskonałą notą ukończył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz równolegle na Uniwersytecie w Bradford studia „European Master of Business Administration”, uzyskując tytuł Master in Business Administration.
Pan Artur Piekarczyk był zatrudniony w następujących podmiotach:
TIM S.A. w Siechnicach:
2007 – do dziś Wiceprezes Zarządu ds. Handlu,
2004-2007 – Dyrektor ds. Handlowych – Członek Zarządu,
2003-2004 – Dyrektor ds. Handlowych – Prokurent,
2002-2003 – Dyrektor ds. Handlowych,
2001-2002 – Dyrektor ds. Marketingu,
2000-2001 – Kierownik Marketingu,
1999-2000 – Menadżer Produktu
Convert Laboratories SC we Wrocławiu
1997-1999 – Specjalista ds. urządzeń kontrolno-pomiarowych
Elektrownia TURÓW w Bogatyni
1996-1997 – I dyżurny elektroenergetyk
Poza pełnieniem funkcji w TIM S.A. Pan Artur Piekarczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług PROCOM – SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Działalność ww. podmiotów nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności MARKETEO.COM S.A.
Pan Artur Piekarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Artur Piekarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys nowego członka Zarządu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

04.10.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/10//2011 z dniem 4 października 2011 roku odwołano Panią Aldonę Rybkę z funkcji członka Zarządu. Ponadto, Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Foltę.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/10/2011 powołała z dniem 4 października 2011 roku Pana Artura Piekarczyka na funkcję członka Zarządu.
Pan Artur Piekarczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk), ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Przyrządy i Systemy Pomiarowe.
Ponadto Pan Artur Piekarczyk ukończył Harvard Business School Publishing and Canadian International Management Institute – Doskonalenie umiejętności menadżerskich – „Management 2003″.
W 2008 r. Pan Artur Piekarczyk z doskonałą notą ukończył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz równolegle na Uniwersytecie w Bradford studia „European Master of Business Administration”, uzyskując tytuł Master in Business Administration.
Pan Artur Piekarczyk był zatrudniony w następujących podmiotach:
TIM S.A. w Siechnicach:
2007 – do dziś Wiceprezes Zarządu ds. Handlu,
2004-2007 – Dyrektor ds. Handlowych – Członek Zarządu,
2003-2004 – Dyrektor ds. Handlowych – Prokurent,
2002-2003 – Dyrektor ds. Handlowych,
2001-2002 – Dyrektor ds. Marketingu,
2000-2001 – Kierownik Marketingu,
1999-2000 – Menadżer Produktu
Convert Laboratories SC we Wrocławiu
1997-1999 – Specjalista ds. urządzeń kontrolno-pomiarowych
Elektrownia TURÓW w Bogatyni
1996-1997 – I dyżurny elektroenergetyk
Ponadto Pan Artur Piekarczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług PROCOM – SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Działalność ww. podmiotów nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności MARKETEO.COM S.A.
Pan Artur Piekarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Artur Piekarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys nowego członka Zarządu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zawarcie istotnej umowy

Raport EBI

|

21.09.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2011 roku, zawarta została między Emitentem, oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy której MARKETEO.COM S.A. udzieliła pożyczki spółce NARZEDZIA.PL S.A. w kwocie 8.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności NARZEDZIA.PL S.A.

Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy. Strony umowy ustaliły oprocentowanie pożyczki w powyższym okresie w wysokości równej WIBOR 3M + 1% w stosunku rocznym.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem

Raport EBI

|

21.09.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2011 roku, uzgodnił ze spółką zależną – NARZEDZIA.PL S.A. plan połączenia, na mocy którego obie wymienione wyżej spółki zostaną połączone zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (połączenie przez przejęcie) tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: Narzedzia.pl S.A. na spółkę przejmującą: MARKETEO.COM S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że połączenie MARKETEO.COM S.A. oraz Narzedzia.PL S.A. związane jest z optymalizacją kosztów oraz uproszczeniem metod zarządzania.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport ESPI

|

20.09.2011

Treść raportu:

Numer: 23/2011

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 20 września 2011 r., sporządzonego zgodnie z art. 160ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 17 luty 2011 roku do dnia 16 września 2011 roku dokonał sprzedaży łącznie 9550 akcji MARKETEO.COM, po średniej 2,33 za jedna akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
20-09-2011 Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak Prezes Zarządu
20-09-2011 Aldona Rybka Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał oraz tekstem jednolitym Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 września 2011 roku

Raport EBI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku:

OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 6.300.000 akcji, dającymi prawo do 6.300.000 głosów, stanowiącymi 88,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 98,59 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 września 2011 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Zmiany składu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku, z dniem 30 września 2011 roku odwołano Panów Macieja Świtalskiego, Wojciecha Małachowskiego oraz Ryszarda Zawieruszyńskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 19 powołało z dniem 01 października 2011 roku Pana Krzysztofa Foltę, Pana Piotra Nowjalis oraz Panią Annę Słobodzian-Puła w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Folta
Pan Krzysztof Folta posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Krzysztof Folta ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania – Program „Management 2000”.
Pan Krzysztof Folta kolejno pracował:

-od roku 1988 do dzisiaj w TIM S.A., w tym od 15 czerwca 1995 roku jako Prezes Zarządu,
-w latach 1984 – 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu.

Pan Krzysztof Folta pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu oraz Prezesa Zarządu TIM S.A. w Siechnicach.

Działalność MARKETEO.COM S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELETROTIM S.A. ani TIM S.A.
Pan Krzysztof Folta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Nowjalis
Pan Piotr Nowjalis ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym – kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz na Wydziale Prawa i Administracji.

Pan Piotr Nowjalis pracował kolejno:

-1997r – w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni jako Inspektor ds. Finansowych,
-w latach 1998 -1999 – w Rafinerii Gdańskiej S.A. jako Specjalista ds. Finansowych,
-w latach 1999 – 2002 – w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jako Dyrektor Finansowy – Dyrektor Wykonawczy,
-w latach 2002-2003 – w M&S Pomorska Fabryka Okien w Słupsku jako Dyrektor ds. Ekonomicznych,
-w latach 2003-2008 – w AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu,
-od 2008 roku – aktualnie – w NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach jako Dyrektor Finansowy – Dyrektor Generalny (od 16 grudnia 2008 Wiceprezes Zarządu);

Pan Piotr Nowjalis obecnie pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu NG2 S.A., członka Rady Nadzorczej TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, Członka Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Nowjalis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Słobodzian-Puła

Pani Anna Słobodzian-Puła w 1998 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo, a następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Ponadto Pani Anna Słobodzian-Puła w 2005 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Europejskiego.
Pani Anna Słobodzian-Puła zatrudniona jest w TIM S.A. od 1998 roku, najpierw na stanowisku – doradca prawny, od 2003 roku na stanowisku – radca prawny, od 2006 roku – Kierownik Wydziału Organizacyjno -Prawnego, aktualnie na stanowisku Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, od 14 kwietnia 2010 roku Pani Anna Słobodzian-Puła jest Prokurentem TIM S.A.

W latach 2003-2010 Pani Anna Słobodzian-Puła zapewniała stałą obsługę prawną firmie SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy.
Pani Anna Słobodzian-Puła nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zawarcie istotnej umowy

Raport EBI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku, zawarta została między Emitentem, TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa inwestycyjna na mocy której MARKETEO.COM S.A. złożyła TIM S.A. ofertę objęcia 2.850.000 akcji nowej emisji – serii C MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za jedną akcję, a TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę.

Jednocześnie na mocy ww. umowy TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 2.500.000 akcji serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w jego kapitale zakładowym i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 roku. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,90 PLN.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM S.A. nie posiadała akcji Emitenta.
Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału, TIM S.A. będzie posiadała łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, co stanowić będzie udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. Wyżej wymienione akcje uprawniały będą TIM S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki dominującej – OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż OPONEO.PL S.A. w dniu 13 września 2011 roku zbyła 2.500.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz TIM S.A. w zamian za zapłatę kwoty 7.250.000 zł.

Zbycie akcji nastąpiło na skutek podpisania w dniu 13 września 2011 roku umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Na mocy ww. umowy OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży, a spółka TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96% w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. i uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Po transakcji OPONEO.PL S.A. jest w posiadaniu 3.800.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Emitent posiadał 6.300.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 88,11% kapitału zakładowego, dających prawo do 6.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 88,11% ogólnej liczby głosów.

Nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Z przekazanego oświadczenia wynika ponadto, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 13 września 2011 roku, za zgodą Rady Nadzorczej TIM S.A. wyrażoną w dniu 13 września 2011 roku, zawarta została między TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy której TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A .

Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 roku. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,90 PLN.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM S.A. nie posiadała akcji MARKETEO.COM S.A.
Jednocześnie na mocy umowy, o której mowa powyżej, MARKETEO.COM S.A. złożyła TIM S.A. ofertę nabycia 2.850.000 akcji nowej emisji – serii C MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za jedną akcję, a TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału Emitenta, TIM S.A. będzie posiadała łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, co stanowić będzie udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. Wyżej wymienione akcje uprawniać będą TIM S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Z przekazanego oświadczenia wynika, że TIM S.A., nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy TIM S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi TIM S.A. a osobami zbywającymi akcje MARKETEO.COM S.A.

Zarząd TIM S.A. oświadczył ponadto, że nabyte akcje będą finansowane ze środków własnych TIM S.A. i stanowią inwestycję długoterminową.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał
oraz tekstem jednolitym Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 13 września 2011 r.

Raport ESPI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A.,które odbyło się 13 września 2011 r:
OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 6.300.000 akcji, dającymi prawo do 6.300.000 głosów, stanowiącymi 88,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 98,59 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 września 2011 r.

Zmiany składu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

§ 5 ust.1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259).

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku, z dniem 30 września 2011 roku odwołano Panów Macieja Świtalskiego, Wojciecha Małachowskiego
oraz Ryszarda Zawieruszyńskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 19 z dnia 13 września 2011 roku powołało z dniem 01 października 2011 roku Pana Krzysztofa Foltę, Pana Piotra Nowjalis oraz Panią Annę Słobodzian-Puła w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Folta
Pan Krzysztof Folta posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Krzysztof
Folta ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania – Program „Management 2000”.

Pan Krzysztof Folta kolejno pracował:
-od roku 1988 do dzisiaj w TIM S.A., w tym od 15 czerwca 1995 roku jako Prezes Zarządu,
-w latach 1984 – 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu.
Pan Krzysztof Folta pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ELEKTROTIM
S.A. we Wrocławiu oraz Prezesa Zarządu TIM S.A. w Siechnicach.

Działalność MARKETEO.COM S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELETROTIM
S.A. ani TIM S.A.

Pan Krzysztof Folta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A.,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Nowjalis

Pan Piotr Nowjalis ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym – kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz na Wydziale Prawa i Administracji.

Pan Piotr Nowjalis pracował kolejno:
-1997r – w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni jako Inspektor ds. Finansowych,
-w latach 1998 -1999 – w Rafinerii Gdańskiej S.A. jako Specjalista ds. Finansowych,
-w latach 1999 – 2002 – w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jako Dyrektor Finansowy –Dyrektor Wykonawczy,
-w latach 2002-2003 – w M&S Pomorska Fabryka Okien w Słupsku jako Dyrektor ds. Ekonomicznych,
-w latach 2003-2008 – w AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu,
-od 2008 roku – aktualnie – w NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach jako Dyrektor Finansowy – Dyrektor Generalny (od 16 grudnia 2008 Wiceprezes Zarządu);

Pan Piotr Nowjalis obecnie pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu NG2 S.A., członka Rady Nadzorczej TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, Członka Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Nowjalis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Słobodzian-Puła

Pani Anna Słobodzian-Puła w 1998 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo, a następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ponadto Pani Anna Słobodzian-Puła w 2005 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie PrawaEuropejskiego.
Pani Anna Słobodzian-Puła zatrudniona jest w TIM S.A. od 1998 roku, najpierw na stanowisku – doradca prawny, od 2003 roku na stanowisku – radca prawny, od 2006 roku – Kierownik Wydziału

Organizacyjno –Prawnego, aktualnie na stanowisku Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, od 14 kwietnia 2010 roku Pani Anna Słobodzian–Puła jest Prokurentem TIM S.A.

W latach 2003-2010 Pani Anna Słobodzian-Puła zapewniała stałą obsługę prawną firmie SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki dominującej – OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż OPONEO.PL S.A. w dniu 13 września 2011 roku zbyła 2.500.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz TIM S.A. w zamian za zapłatę kwoty 7.250.000 zł.

Zbycie akcji nastąpiło na skutek podpisania w dniu 13 września 2011 roku umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na mocy ww. umowy OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży, a spółka TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96% w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. i uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Po transakcji OPONEO.PL S.A. jest w posiadaniu 3.800.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Emitent posiadał 6.300.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 88,11% kapitału zakładowego, dających prawo do 6.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 88,11% ogólnej liczby głosów.

Nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Z przekazanego oświadczenia wynika ponadto, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

14.09.2011

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 13 września 2011 roku, za zgodą Rady Nadzorczej TIM S.A.
wyrażoną w dniu 13 września 2011 roku, zawarta została między TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz
NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy której TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM
S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A . Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 roku. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,90 PLN.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM S.A. nie posiadała akcji MARKETEO.COM S.A.

Jednocześnie na mocy umowy, o której mowa powyżej, MARKETEO.COM S.A. złożyła TIM S.A. ofertę nabycia 2.850.000 akcji nowej emisji – serii C MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za jedną akcję, a TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału Emitenta, TIM S.A. będzie posiadała łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, co
stanowić będzie udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. Wyżej wymienione akcje uprawniać będą TIM S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Z przekazanego oświadczenia wynika, że TIM S.A., nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia tego
zawiadomienia.

Nie wystąpiły powiązania pomiędzy TIM S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi TIM S.A. a osobami zbywającymi akcje MARKETEO.COM S.A.

Zarząd TIM S.A. oświadczył ponadto, że nabyte akcje będą finansowane ze środków własnych TIM S.A. i stanowią inwestycję długoterminową.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI

|

18.08.2011

Treść raportu:

Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 września 2011 roku o godz. 12.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśniej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport ESPI

|

18.08.2011

Treść raportu:

Numer: 17/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
Treść raportu:
Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 września 2011 roku o godz. 12.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśniej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI

|

13.07.2011

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż Spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, uzyskała przychody ze sprzedaży w kwietniu 2011 roku w wysokości 1.538.857,59 zł i stanowi to 133,15% wyników osiągniętych w analogicznym okresie w 2010 roku.
Spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, prognozuje zysk netto w 2011 roku w wysokości 2 mln zł, a przychody w wysokości 30 mln zł, co stanowi istotny wzrost w stosunku do roku 2010, w którym spółka Narzedzia.pl S.A. osiągnęła przychody w wysokości 17.195.735,71 zł. na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania rynków zbytu, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski z marką Rotopino.
Spółka MARKETEO.COM S.A. w 2011 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu innowacyjnych projektów oraz stałego poszerzania asortymentu usług.
Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 30 czerwca 2011 r.

Raport ESPI

|

01.07.2011

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 30 czerwca 2011 r:
OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 6.300.000 akcji, dającymi prawo do 6.300.000 głosów, stanowiącymi 88,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 r.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

01.07.2011

Treść raportu:

Numer: 16/2011

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie
§ 5 ust.1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259).

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Ryszard Zawieruszyński.

Pan Ryszard Zawieruszyński w przeszłości pełnił funkcje Członka Zarządu MARKETEO.COM S.A oraz Wiceprezesa Zarządu Hammerdeals.pl Sp. z o.o. a także Wiceprezesa Zarządu w Hurtopon.pl Sp. z o.o.
Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A, w której jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem.

Pan Ryszard Zawieruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest dłużnikiem zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacja o zbyciu akcji Emitenta

Raport EBI

|

07.06.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 czerwca 2011 roku, (sprostowanego następnie w dniu 7 czerwca 2011 roku) sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez Pana Wojciecha Topolewskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2011 roku zbył 100.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz spółki OPONEO.PL S.A., stanowiących wkład niepieniężny, o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł. Wartość aportu wyceniona została na kwotę 200.000 zł (2 zł za jedną akcję). Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. W zawiadomieniu wskazano, iż stan posiadania akcji Emitenta przed dokonaniem transakcji wynosił 100.002 akcje i stanowił 1,40 % kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Po ww. transakcji stan posiadania akcji członka rady Nadzorczej wynosi 2 akcje Emitenta uprawniające do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, że przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpiło w dniu 2 czerwca 2011 roku.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Informacja o zbyciu akcji Emitenta

Raport ESPI

|

07.06.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 czerwca 2011 roku, (sprostowanego następnie w dniu 7 czerwca 2011 roku) sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez Pana Wojciecha Topolewskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2011 roku zbył 100.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz spółki OPONEO.PL S.A., stanowiących wkład niepieniężny, o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł. Wartość aportu wyceniona została na kwotę 200.000 zł (2 zł za jedną akcję). Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. W zawiadomieniu wskazano, iż stan posiadania akcji Emitenta przed dokonaniem transakcji wynosił 100.002 akcje i stanowił 1,40 % kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Po ww. transakcji stan posiadania akcji członka rady Nadzorczej wynosi 2 akcje Emitenta uprawniające do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, że przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpiło w dniu 2 czerwca 2011 roku.

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2010 rok

Raport EBI

|

03.06.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 18 stycznia 2011 roku nr 2/2011 pierwotny termin przekazania raportu rocznego za 2010 r. był wyznaczony na dzień 08 czerwca 2011 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2010 został wyznaczony jest na dzień 14 czerwca 2011 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu Aldona Rybka, Członek Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI

|

03.06.2011

Treść raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2011 roku o godz. 15.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika wraz z wzorami pełnomocnictw oraz informację o ogólnej liczbie akcji. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport ESPI

|

03.06.2011

Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku wraz z projektami uchwał, formularzem do głosowania przez pełnomocnika wraz z wzorami pełnomocnictw oraz informacje o ogólnej liczbie akcji.

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

02.06.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od spółki dominującej OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o nabyciu w okreise od 31 maja 2011 roku do dnia 2 czerwca 2011 roku 1.605.000 akcji Emitenta, stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 160.500 zł. Wartość aportu wyceniona została na 3.210.000 zł.
Z zawiadomienia wynika ponadto, iż nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku podpisania w dniu 31 maja 2011 roku umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z pięcioma Akcjonariuszami MARKETEO.COM S.A.:
– Panem Markiem Cichockim,
– Panem Henrykiem Kruszyńskim,
– Panem Krzysztofem Lipkowskim,
– Panem Maciejem Świtalskim,
– Panem Wojciechem Topolewskim,
dotyczącej objęcia przez Akcjonariuszy łącznie 321.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 10 zł każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.605.000 akcji MARKETEO.COM S.A.

W zawiadomieniu wskazano także, iż zapisanie akcji Emitenta na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności tych akcji na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniach:
– 31 maja 2011 roku – 250.000 akcji,
– 31 maja 2011 roku – 250.000 akcji,
– 31 maja 2011 roku – 250.000 akcji,
– 01 czerwca 2011 roku – 450.008 akcji,
– 02 czerwca 2011 roku – 100.000 akcji,
– 02 czerwca 2011 roku – 304.992 akcji.
W wyniku transakcji OPONEO.PL S.A. nabyła 1.605.000 akcji stanowiących 22,45% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A. stanowiących 65,66% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniały do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji OPONEO.PL S.A. posiada 6.300.000 akcji Emitenta stanowiących 88,11% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniu wskazano, iż Zarząd OPONEO.PL S.A. nie planuje w chwili obecnej dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia.
Zarząd OPONEO.PL S.A poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 Ustawy o ofercie.

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

02.06.2011

Treść raportu:

11/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od spółki dominującej OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o nabyciu w okreise od 31 maja 2011 roku do dnia 2 czerwca 2011 roku 1.605.000 akcji Emitenta, stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 160.500 zł. Wartość aportu wyceniona została na 3.210.000 zł.
Z zawiadomienia wynika ponadto, iż nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku podpisania w dniu 31 maja 2011 roku umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z pięcioma Akcjonariuszami MARKETEO.COM S.A.:
– Panem Markiem Cichockim,
– Panem Henrykiem Kruszyńskim,
– Panem Krzysztofem Lipkowskim,
– Panem Maciejem Świtalskim,
– Panem Wojciechem Topolewskim,
dotyczącej objęcia przez Akcjonariuszy łącznie 321.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 10 zł każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.605.000 akcji MARKETEO.COM S.A.

W zawiadomieniu wskazano także, iż zapisanie akcji Emitenta na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności tych akcji na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniach:
– 31 maja 2011 roku – 250.000 akcji,
– 31 maja 2011 roku – 250.000 akcji,
– 31 maja 2011 roku – 250.000 akcji,
– 01 czerwca 2011 roku – 450.008 akcji,
– 02 czerwca 2011 roku – 100.000 akcji,
– 02 czerwca 2011 roku – 304.992 akcji.
W wyniku transakcji OPONEO.PL S.A. nabyła 1.605.000 akcji stanowiących 22,45% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A. stanowiących 65,66% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniały do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji OPONEO.PL S.A. posiada 6.300.000 akcji Emitenta stanowiących 88,11% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniu wskazano, iż Zarząd OPONEO.PL S.A. nie planuje w chwili obecnej dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia.
Zarząd OPONEO.PL S.A poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisanie umów objęcia akcji Emitenta przez spółkę dominującą

Raport EBI

|

01.06.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. zawiadamia o otrzymaniu istotnej informacji, iż w dniu 31 maja 2011 roku Zarząd Spółki dominującej wobec Emitenta tj. OPONEO.PL S.A. zawiadomił o podpisaniu umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z pięcioma Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie objęcia przez tych Akcjonariuszy 321.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.605.000 akcji
MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Akcjonariusze MARKETEO.COM S.A.:
– Pan Marek Cichocki,
– Pan Henryk Kruszyński,
– Pan Krzysztof Lipkowski,
– Pan Maciej Świtalski,
– Pan Wojciech Topolewski
w ramach umowy zobowiązują się przenieść na OPONEO.PL S.A. własność
akcji MARKETEO.COM S.A., wraz z wszelkimi wynikającymi z nich prawami i
obowiązkami jako wkład niepieniężny na pokrycie objętych akcji OPONEO.PL S.A. Przeniesienie
własności akcji MARKETEO.COM S.A. nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów
wartościowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Informacja o zbyciu akcji Emitenta

Raport EBI

|

01.06.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 czerwca 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez Pana Macieja Świtalskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2011 roku zbył 755.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz spółki OPONEO.PL S.A., stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 75.500 zł. Wartość aportu wyceniona została na 1.510.000 zł (2 zł za jedną akcję). Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. W zawiadomieniu wskazano, iż stan posiadania akcji Emitenta przed dokonaniem transakcji wynosił 755.000 (komentarz Emitenta: – powinno być „775.000”) akcji i stanowił 10,84% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Po ww. transakcji stan posiadania akcji członka rady Nadzorczej wynosi 20.000 akcji Emitenta stanowiących 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż z informacji uzyskanych od spółki dominującej – OPONEO.PL S.A. wynika, iż przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpi dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych (raport bieżący ESPI OPONEO.PL S.A. z dnia 31 maja 2011 roku nr 30/2011). W związku z powyższym informacja przekazana w zawiadomieniu przez członka Rady Nadzorczej, w zakresie posiadania akcji Emitenta po ww. transakcji może być aktualna dopiero po zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej

Informacja o zbyciu akcji Emitenta

Raport ESPI

|

01.06.2011

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 czerwca 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez Pana Macieja Świtalskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2011 roku zbył 755.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz spółki OPONEO.PL S.A., stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 75.500 zł. Wartość aportu wyceniona została na 1.510.000 zł (2 zł za jedną akcję). Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. W zawiadomieniu wskazano, iż stan posiadania akcji Emitenta przed dokonaniem transakcji wynosił 755.000 (komentarz Emitenta: – powinno być „775.000”) akcji i stanowił 10,84% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Po ww. transakcji stan posiadania akcji członka rady Nadzorczej wynosi 20.000 akcji Emitenta stanowiących 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż z informacji uzyskanych od spółki dominującej – OPONEO.PL S.A. wynika, iż przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpi dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych (raport bieżący ESPI OPONEO.PL S.A. z dnia 31 maja 2011 roku nr 30/2011). W związku z powyższym informacja przekazana w zawiadomieniu przez członka Rady Nadzorczej, w zakresie posiadania akcji Emitenta po ww. transakcji może być aktualna dopiero po zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A.

Informacja na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

01.06.2011

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 czerwca 2011 roku, sporządzonego przez Pana Macieja Świtalskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta wynika, że członek Rady Nadzorczej posiadający na dzień 31 maja 2011 roku 10,84% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. w wyniku transakcji zawartej ze spółką OPONEO.PL S.A. zmniejszył swój udział do 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym Emitenta. (szczegóły dot. zawiadomienia oraz transakcji wskazano w raporcie bieżącym nr 09/2011)

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż z informacji uzyskanych od spółki dominującej – OPONEO.PL S.A. wynika, iż przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpi dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych (raport bieżący ESPI OPONEO.PL S.A. z dnia 31 maja 2011 roku nr 30/2011). W związku z powyższym informacja przekazana w zawiadomieniu przez członka Rady Nadzorczej, w zakresie posiadania akcji Emitenta po ww. transakcji może być aktualna dopiero po zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Raport EBI

|

26.05.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 26 maja 2011 roku dwa zawiadomienia sporządzone przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcje zawarte przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Emitenta).

Z przesłanych zawiadomień wynika, iż:

1. Spółka OPONEO.PL S.A., w której Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcje członka Rady Nadzorczej, nabyła na podstawie transakcji z dnia 24 maja 2011 roku zawartej z Toyashi Limited 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A,

2. Spółka Tohashi Limited, w której Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcje członka Zarządu, zbyła na podstawie transakcji z dnia 24 maja 2011 roku zawartej z OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A,

Z otrzymanych zawiadomień wynika ponadto, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A. W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wynosi 4.695.000, a liczba głosów w spółce MARKETEO.COM S.A. wynosi 65,66 % kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z zawiadomień wynika, że Spółka OPONEO.PL S.A. nie posiadała żadnych akcji MARKETEO.COM S.A. przed dniem opisywanej transakcji, natomiast spółka Toyashi Limited po transakcji posiada 68.353 akcje Emitenta co stanowi 0,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym. W zawiadomieniach wskazano cenę transakcji na 2,00 zł za jedną akcję Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż na skutek złożonej rezygnacji przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego z dniem 25 maja 2011 roku przestał on być członkiem Zarządu Emitenta. Powyższa informacja została przekazana raportem bieżącym nr 20/2011 w dniu 25 maja 2011 roku.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.


Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

26.05.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienia sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej:

1. od spółki Toyashi Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), w którym zawarto informacje o zbyciu na rzecz spółki OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji Emitenta,

2. od spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o nabyciu od spółki Toyashi Limited 4.695.000 akcji Emitenta.

Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji Marketeo.com S.A. Zapisanie akcji MARKETEO.COM S.A. na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniu 26 maja 2011 roku.
Powyższe oznacza, że spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 4.695.000 akcji Emitenta stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 469.500 PLN. Wartość aportu wyceniona została na 9.390.000 PLN.

W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wynosi 4.695.000, a liczba głosów w spółce MARKETEO.COM S.A. wynosi 65,66 % kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka OPONEO.PL S.A. poinformowała ponadto, iż nie posiadała żadnych akcji MARKETEO.COM S.A. przed dniem opisywanej transakcji.

Po transakcji liczba posiadanych przez Toyashi Limited akcji Emitenta wyniosła 68.353, które stanowią 0,95% jego kapitału zakładowego. Przed ww. transakcją Toyashi Limited była w posiadaniu 4.763.353 akcji MARKETEO.COM S.A., które stanowiły 66,62% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W zawiadomieniach wskazano ponadto, iż nie występują osoby, o których jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ponadto, w przekazanym zawiadomieniu przez spółkę OPONEO.PL S.A. wskazano, iż w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. w dniu 11 maja 2011 roku uchwałą numer 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii C, ww. spółka do dnia 11 czerwca 2011 roku zamierza nabyć łącznie 6.300.000 wszystkich akcji MARKETEO.COM S.A. uprawniających do 88,08% głosów z ogólnej ich liczby na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

26.05.2011

Treść raportu:

7/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienia sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej:
1. od spółki Toyashi Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), w którym zawarto informacje o zbyciu na rzecz spółki OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji Emitenta,
2. od spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o nabyciu od spółki Toyashi Limited 4.695.000 akcji Emitenta.
Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji Marketeo.com S.A. Zapisanie akcji MARKETEO.COM S.A. na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniu 26 maja 2011 roku.
Powyższe oznacza, że spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 4.695.000 akcji Emitenta stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 469.500 PLN. Wartość aportu wyceniona została na 9.390.000 PLN.
W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wynosi 4.695.000, a liczba głosów w spółce MARKETEO.COM S.A. wynosi 65,66 % kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka OPONEO.PL S.A. poinformowała ponadto, iż nie posiadała żadnych akcji MARKETEO.COM S.A. przed dniem opisywanej transakcji.
Po transakcji liczba posiadanych przez Toyashi Limited akcji Emitenta wyniosła 68.353, które stanowią 0,95% jego kapitału zakładowego. Przed ww. transakcją Toyashi Limited była w posiadaniu 4.763.353 akcji MARKETEO.COM S.A., które stanowiły 66,62% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniach wskazano ponadto, iż nie występują osoby, o których jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ponadto, w przekazanym zawiadomieniu przez spółkę OPONEO.PL S.A. wskazano, iż w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. w dniu 11 maja 2011 roku uchwałą numer 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii C, ww. spółka do dnia 11 czerwca 2011 roku zamierza nabyć łącznie 6.300.000 wszystkich akcji MARKETEO.COM S.A. uprawniających do 88,08% głosów z ogólnej ich liczby na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Raport ESPI

|

26.05.2011

Treść raportu:

8/2011

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 26 maja 2011 roku dwa zawiadomienia sporządzone przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcje zawarte przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Emitenta).
Z przesłanych zawiadomień wynika, iż:
1. Spółka OPONEO.PL S.A., w której Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcje członka Rady Nadzorczej, nabyła na podstawie transakcji z dnia 24 maja 2011 roku zawartej z Toyashi Limited 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A,
2. Spółka Tohashi Limited, w której Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcje członka Zarządu, zbyła na podstawie transakcji z dnia 24 maja 2011 roku zawartej z OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A,
Z otrzymanych zawiadomień wynika ponadto, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A. W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wynosi 4.695.000, a liczba głosów w spółce MARKETEO.COM S.A. wynosi 65,66 % kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z zawiadomień wynika, że Spółka OPONEO.PL S.A. nie posiadała żadnych akcji MARKETEO.COM S.A. przed dniem opisywanej transakcji, natomiast spółka Toyashi Limited po transakcji posiada 68.353 akcje Emitenta co stanowi 0,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym. W zawiadomieniach wskazano cenę transakcji na 2,00 zł za jedną akcję Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż na skutek złożonej rezygnacji przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego z dniem 25 maja 2011 roku przestał on być członkiem Zarządu Emitenta.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

26.05.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2011 roku otrzymał oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. przez Pana Seweryna Rutkowskiego. Z otrzymanego oświadczenia wynika, że rezygnacja Pana Seweryna Rutkowskiego podyktowana jest względami osobistymi.

Spółka w możliwie krótkim czasie podejmie kroki zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Podstawa prawna:
Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Raport EBI

|

25.05.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2011 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. Rezygnacja podyktowana była faktem pełnienia jednocześnie przez ww. osobę funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce OPONEO.PL S.A. Spółka ta po objęciu znacznego pakietu akcji MARKETEO.COM S.A. stanie się spółką dominującą wobec Emitenta, a wobec treści art. 387 par. 3 KSH łączenie tych funkcji jest niemożliwe. Zarząd Emitenta informował o szczegółach ww. transakcji w raporcie bieżącym w dniu 24 maja 2011 roku (raport nr 19/2011).

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 25 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego z pełnienia obowiązków członka Zarządu, powołując jednocześnie na tą funkcję Panią Aldonę Rybkę.

Pani Aldona Rybka posiada wykształcenie wyższe techniczne,zawiązana jest ze Spółką MARKETEO.COM.SA od 2001 roku.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI

|

24.05.2011

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. zawiadamia o otrzymaniu istotnej informacji, iż w dniu 24 maja 2011 roku Spółka OPONEO.PL S.A. podpisała umowę objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego ze spółką Toyashi Limited w sprawie objęcia przez Toyashi Limited 939 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 695 000 akcji Marketeo.com S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Toyashi Limited w ramach umowy zobowiązuje się przenieść na Spółkę OPONEO.PL S.A. własność akcji Marketeo.com S.A., wraz z wszelkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami jako wkład niepieniężny na pokrycie objętych akcji Spółki. Przeniesienie własności akcji Marketeo.com S.A. nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.
W ocenie Spółki przekazanie niniejszego komunikatu może być istotną informacją dla Inwestorów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.