Raport okresowy roczny

2009-03-25

Treść raportu:

 1. Pismo Zarządu
 2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego
  sprawozdania finansowego
 3. Roczne sprawozdanie finansowe MARKETEO.COM S.A. za rok obrotowy
  2008
  a) Bilans na dzień 31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi
  b) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 4 marca do
  31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi
  c) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w okresie w okresie od
  4 marca do 31 grudnia 2008 r.
  d) Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 4 marca do 31
  grudnia 2008r. wraz z danymi porównywalnymi
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Marketeo.com S.A. w roku obrotowym
  2008
 5. Oświadczenia Zarządu
 6. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym
  rocznym sprawozdaniu finansowym.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu