Raport okresowy półroczny

2009-07-01

Treść raportu:

1. Informacje o Spółce
2.Wybrane informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności MARKETEO.COM S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
3.1 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
3.2. Strategia Spółki i przewidywany rozwój
4. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk
4.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność
4.2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Spółki

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu