Raport okresowy półroczny

2008-08-07

Treść raportu:

 1. Informacje o Spółce
  2.Wybrane informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności MARKETEO.COM S.A. za okres od 1 stycznia 2008
  r. do 30 czerwca 2008 r.
  3.1 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od
  01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
  3.2. Strategia Spółki i przewidywany rozwój
 3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk
  4.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność
  4.2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Spółki

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz – Członek Zarządu