Raport kwartalny za okres 01.07.2014r. – 30.09.2014r.

2014-11-13

Treść raportu:

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2014 roku
Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowania zasad (polityki) rachunkowości
Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w III kwartale 2014 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
Informacje na temat aktywności w zakresie inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
Opis organizacji grupy kapitałowej oraz wskazanie przyczyny nie sporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.