Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

2010-12-15

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie
§ 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259).

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Małachowski. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Od 08.1990 do 03.1994 pracował jako konstruktor w firmie projektowej BISPOMASZ w Bydgoszczy. Od 04.1994 prowadzi własną działalność godspodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania sprzedażą różnych produktów finansowych. Prowadzona działalność gospodarcza, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej. Nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest dłużnikiem zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych