Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Małachowski. Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys zostanie zamieszczony na stronie internatowej w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”