Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku wprowadzone na żądanie akcjonariusza

Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2010 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1, następujących spraw:
1.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Małachowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2.Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1).
Do proponowanej wyżej zmiany w porządku obrad dołączono projekty uchwał ww. sprawach.
Powyższe żądanie zostało złożone zgodnie z warunkami określonymi w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a więc ulega uwzględnieniu w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku, który został ogłoszony w raporcie bieżącym EBI 32/2010.
W załączeniu niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść uzupełnionego porządku obrad, projekty wszystkich uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictw oraz informację w przedmiocie projektowanej zmiany w Statucie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.