OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROTOPINO.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

2015-05-26

Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy (85-746), przy ul. Towarowej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.