Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

2009-11-05

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 5 listopada 2009 r. od członka Rady Nadzorczej
MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji
wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 02 listopada 2009 r. dokonał zakupu łącznie 26.970 szt. akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
„Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”. Art. 160
ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
. Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
. Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu