Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

2009-05-20

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 19 maja 2009 r. dokonał zakupu łącznie 400.000 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
20-05-2009
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Ząrzadu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu