Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

2009-03-31

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30.03.2009 r. od członka Zarządu MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniach 30 marca 2009 roku dokonał zakupu łącznie 94.152 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 2,12 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Po uwzględnieniu powyższej transakcji Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.380.853 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 33,30% w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych