Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

2010-05-17

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17 maja 2010 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM
S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w okresie od dnia 11 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku dokonał zakupu łącznie 13.500 szt. akcji

MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,75 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”. Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  • informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
. Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak – Prezes Zarządu
. Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu