Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

2009-12-01

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 01 grudnia 2009 roku od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniach od dnia 27 listopada 2009
roku do dnia 30 listopada 2009 roku dokonał zakupu łącznie 8030 sztuk akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu