Korekta Raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2009 r.

2010-02-17

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w załączeniu przedstawia korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego nr 4/2010 opublikowanego w dniu
15.02.2010 r. obejmującego okres od 01.10.2009 roku do 31.12.2009 roku.

Sporządzona korekta została dokonana z uwagi na błędne dane znajdujące się w tabeli: „Wybrane dane finansowe skonsolidowane” zawarte w poprzednim raporcie. Korekta dotyczy jedynie informacji zawartych w ww. tabeli w rubrykach „Aktywa Razem”, „Aktywa trwałe” oraz „Kapitał własny” na dzień
31.12.2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu