Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku

2015-03-27

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku.

Zakres korekty obejmuje następujące pozycje kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Emitenta za IV kwartał 2014 r.: wybrane dane finansowe Emitenta na dzień 31.12.2014 r., aktywa, pasywa, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale zakładowym oraz niektóre noty. Konieczność sporządzenia korekty raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. zaistniała po analizie treści opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. Z uwagi na zakres zmian Emitent zdecydował się w załączeniu do niniejszego raportu opublikować cały raport okresowy za IV kwartał 2014 roku uwzględniający dane finansowe po korekcie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu