Korekta raportu nr 6/2010 – Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

2011-03-28

Treść raportu:

6/2010
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym koryguje raport bieżący nr 6/2010 z dnia 6 września 2010 roku poprzez uzupełnienie jego treści o szczegóły transakcji podanych w tym raporcie z każdego dnia transakcji z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tych dni. Powyższe dane zawarto w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż korekta przedmiotowego raportu związana jest z podaniem w raporcie nr 6/2010 informacji uwzględniającej jedynie średnią cenę oraz łączną liczbę transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez członka Zarządu w okresie od 18 sierpnia 2010 roku do dnia 3 września 2010 roku. Podane informacje nie uwzględniały natomiast ceny oraz wolumenu z poszczególnych dni, z okresu w którym dokonywane były transakcje przez osobę zobowiązaną.
Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 6 września 2010 roku nie ulegają zmianie.