Korekta raportu nr 10/2010 – Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

Treść raportu:

10/2010
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym koryguje raport bieżący nr 10/2010 z dnia 8 października 2010 roku poprzez uzupełnienie jego treści o szczegóły transakcji podanych w tym raporcie z każdego dnia transakcji z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tych dni. Powyższe dane zawarto w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż korekta przedmiotowego raportu związana jest z podaniem w raporcie nr 10/2010 informacji uwzględniającej jedynie średnią cenę oraz łączną liczbę transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez członka Zarządu w okresie od 4 marca 2010 roku do dnia 6 października 2010 roku. Podane informacje nie uwzględniały natomiast ceny oraz wolumenu z poszczególnych dni, z okresu w którym dokonywane były transakcje przez osobę zobowiązaną.
Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 10/2010 a dnia 8 października 2010 roku nie ulegają zmianie.