Korekta Raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2011 r.

2011-08-11

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuję, iż w załącznikach do raportu kwartalnego nr 36/2011, tj. w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za II kwartał 2011 roku w tabelach „Wybrane dane finansowe” na skutek omyłki pisarskiej błędnie wskazano niektóre dane finansowe oraz okresy, których dane te dotyczą. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki w załączeniu przedstawia tabele z poprawnymi danymi finansowymi – odrębnie dla raportu jednostkowego oraz dla raportu skonsolidowanego za II kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.