Korekta raportu bieżącego

2010-07-22

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje korektę raportu okresowego 18/2010 z dnia 21 lipca 2010.Korekta dotyczy przekazanej informacji w zakresie średniej ceny nabycia akcji spółki Oponeo.pl S.A. oraz procentowej ilości akcji ww. spółki w posiadaniu Emitenta.

Poniżej pełny raport w poprawnym brzmieniu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniach 20-21 lipca 2010 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, MARKETEO.COM S.A. dokonała nabycia 32.812 akcji spółki publicznej Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy po średniej cenie 7,64 zł za jedną akcję.
Pomimo stosunkowo niskiej wartości ww. transakcji, Zarząd Marketeo.com S.A. uznał tą informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek – członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński pełni jednocześnie
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A. oraz
posiada znaczne pakiety akcji w obu spółkach. Po dokonaniu ww. transakcji MARKETEO.COM S.A. posiada łącznie 39.812 akcji
spółki Oponeo.pl S.A. co stanowi 0,31% w jej kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu