Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

2010-09-08

Treść raportu:
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, prognozuje przychody w 2010 r. w wysokości 20 mln zł. co stanowi istotny wzrost w stosunku do roku 2009, w którym spółka Narzedzia.pl S.A. osiągnęła przychody w wysokości 12,1 mln zł.
Jednocześnie Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż jednostkowy zysk ze sprzedaży w miesiącu lipcu 2010 r. w Spółce MARKETEO.COM.SA jest wyższy o 142 % w porównaniu z lipcem 2009 r. Spółka MARKETEO.COM S.A. w 2010 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania asortymentu usług.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w
sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu