Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

2011-04-20

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż Spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, uzyskała sprzedaż za I kwartał 2011 roku w wysokości 4.426 tyś zł i stanowi to 149% wyników osiągniętych w I kwartale 2010 roku.(2.967 tyś zł)

Spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, prognozuje zysk netto w 2011 roku w wysokości 2 mln zł, a przychody w wysokości 30 mln zł, co stanowi istotny wzrost w stosunku do roku 2010, w którym spółka Narzedzia.pl S.A. osiągnęła przychody w wysokości 17.195.735,71 zł. na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania rynków zbytu, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski z marką Rotopino.
Spółka MARKETEO.COM S.A. w 2011 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu innowacyjnych projektów oraz stałego poszerzania asortymentu usług.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”