Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

2011-01-12

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, w grudniu 2010 roku uzyskała przychody w wysokości 1.844.645,81 i stanowi to wzrost o 49 % w stosunku do analogicznego okresu z 2009 roku.

Spółka Narzedzia.pl S.A w 2011 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania asortymentu usług, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu