Istotna Informacja

2011-04-14

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji, iż w dniu 13 kwietnia 2011 roku podpisano pomiędzy spółką OPONEO.PL S.A. a 4 Akcjonariuszami Emitenta aneksów do umów inwestycyjnych, o zawarciu których Zarząd MARKETEO.COM S.A. informował w dniu 11 marca 2011 roku raportem bieżącym nr 9/2011.

Z uzyskanych informacji wynika, że w związku z zamiarem zbycia przez 4 Akcjonariuszy łącznie 4.763.353 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz Toyashi Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol, Cypr, wprowadzone zostały na mocy aneksu zmiany do umów inwestycyjnych zgodnie, z którymi ww. Akcjonariusze MARKETEO.COM S.A. zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przenieść na Spółkę Cypryjską wszystkie posiadane przez siebie akcje MARKETEO.COM S.A.

W ocenie Spółki przekazanie niniejszego komunikatu dotyczącego zawarcia aneksów do umów inwestycyjnych, których przedmiotem m.in. jest zobowiązanie do zbycia akcji Emitenta przez jego Akcjonariuszy może być istotną informacją dla Inwestorów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.