Istotna informacja

2011-03-11

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. zawiadamia, iż otrzymał informacje o
zawarciu umów inwestycyjnych pomiędzy spółką OPONEO.PL S.A. a 9
Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie nabycia przez spółkę OPONEO.PLS.A. łącznie 6.300.000 akcji Emitenta w zamian za akcje OPONEO.PL S.A. utworzone w drodze nowej emisji.

Wg wiedzy Emitenta warunki ww. umów przewidują, iż za każde 5 akcji
Marketeo.com S.A. Akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1
akcji nowej serii OPONEO.PL S.A. Strony ustaliły cenę nowo emitowanych akcji OPONEO.PL S.A. w wysokości 10,00 PLN za jedną akcję oraz cenę jednej akcji Marketeo.com S.A. w wysokości 2,00 PLN.

Umowy przewidują następujący harmonogram działań:

1. W terminie do 14 kwietnia 2011 roku zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A., na którym zostaną poddane pod głosowanie między innymi:

a) Uchwała o przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji OPONEO.PL w drodze emisji prywatnej skierowanej do 9 Akcjonariuszy Marketo.com S.A. z wyłączeniem prawa poboru i po określonej cenie emisyjnej.
b) Uchwała upoważniająca Zarząd OPONEO.PL S.A. do wprowadzenia tych akcji na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. W terminie 5 dni od przydzielenia Akcjonariuszom akcji OPONEO.PL S.A.
zobowiązało się do złożenia wniosku do KRS o podwyższenie kapitału
zakładowego.

3. W terminie do 14 lipca 2011 roku OPONEO.PL S.A. zobowiązało się do
wprowadzenia nowo emitowanych akcji do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do zawarcia wszelkich niezbędnych umów w tym w szczególności umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Emitent w dniu 4 października 2010 roku informował raportem bieżącym nr
28/2010 o podpisaniu w tym samym dniu listu intencyjnego, dotyczącego
rozpoczęcia negocjacji przez OPONEO.PL S.A. – spółkę notowaną na rynku
regulowanym GPW w Warszawie w sprawie nabycia od pięciu znaczących
akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. ok. 90 % akcji spółki Emitenta.

W ocenie Spółki przekazanie niniejszego komunikatu dotyczącego zawarcia umów inwestycyjnych, których przedmiotem m.in. jest zobowiązanie do zbycia akcji Emitenta, przez jego akcjonariuszy może być istotną informacją dla Inwestorów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.